fbpx
fbicon fbicon
Мисъл на деня:
Дори хората, които твърдят, че всичко е предопределено и ние нищо не можем да направим, за да го променим, дори и те се оглеждат, преди да пресекат улицата.
Стивън Хокинг

Правила за подаване и разглеждане на жалби на ползвателите на застрахователни услуги на Глобъл Лайф ЕООД

 

Общи разпоредби

1. Правилата за подаване и разглеждане на жалби на ползвателите на застрахователни услуги на Глобъл Лайф ЕООД (Правилата) определят организацията за разглеждане на жалби: подаване, обработване и отговаряне на жалби на ползвателите на застрахователни услуги, в съответствие с чл.290, ал.1 от КЗ.

2. Целта на Правилата е да организира процеса по управление на жалби на ползвателите на застрахователни услуги, подадени до застрахователен брокер Глобъл Лайф ЕООД (Дружеството) по справедлив, ефективен и подходящ начин.

3. Общи положения:

3.1. Жалба – писмено искане, подадено от ползвател или потребителска организация към застрахователния брокер, в която Ползвателят посочва, че правата или законните му интереси, свързани със застрахователните услуги, предоставени от Брокера, или сключените договори са били нарушени, и отправя искане за изпълнение на неговите изисквания.

3.2. Разглеждане на жалби – дейността на служителите на Брокера, включително приемане и регистриране на жалби, разглеждане и определяне на проблема, подготвяне на отговор и предоставянето му на Ползвателя на услугите.

3.3. Регистър на жалби – дневник, в който се регистрират всички жалби на Ползвателя, получени директно от Ползвателя, на адреса на Брокера, по пощата или по електронна поща.

Подаване на жалби

4. Ползвателят или изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно може да подаде жалба безплатно, по следните начини:

4.1. в  центалния офис на Дружеството на адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски №55А, ет. 1, ап.2, както и във всеки друг съществуващ офис на Дружеството. В този случай на жалбоподателя се дава копие на подадената от него жалба с входящ номер.

4.2. чрез изпращане на email до . В този случай на жалбоподателя се изпраща мейл с входящия номер на жалбата, в който се посочва срокът за отговор на жалбата.

5. Жалбата следва да съдържа данни за жалбоподателя, данни за контакт с него, подробно описание на предмета на жалбата, оплакването на жалбоподателя, полицата, заявлението или претенцията, свързани с предмета на жалбата, други документи и информация по преценка на жалбоподателя. Липсата на някой от тези реквизити не води до недопустимост за разглеждането на жалбата, освен ако не са предоставени данни за връзка със жалбоподателя.

6. Когато жалбата се отнася до неизпълнение на задълженията или слабости в дейността на друг разпространител на застрахователни услуги, за който Дружеството не отговаря, Дружеството препраща жалбата до разпространителя на застрахователни услуги, за когото тя се отнася, ако това може да се установи от съдържанието й, и да информира писмено жалбоподателя за препращането на жалбата му, като му предостави информация за съответния разпространител на застрахователни продукти. Когато от жалбата не може да се установи разпространителят на застрахователни продукти, за който тя се отнася, Дружеството е длъжно да уточни това в писмената информация до жалбоподателя и да му върне жалбата.

Обработване и разглеждане на жалби

7. Жалбата на Ползвателя на услугите се обработва в съответствие с чл. 290, ал 2 от Кодекса за застраховането.

8. Всички постъпващи жалби се завеждат с уникален входящ номер и дата в регистъра на жалбите на Дружеството. В регистъра се вписват следните данни:

- имената на физическото лице или наименованието на юридическото лице;

- адрес и други данни за контакт, посочени в жалбата – пощенски адрес, имейл, телефон;

- датата и начина на получаване на жалбата, името на служителя, който е приел жалбата;

- предмет на жалбата и обобщено съдържание на твърденията и исканията на жалбоподателя;

- информация относно полица и вид застраховка, ако е приложимо

- датата и изходящ номер на отговора на жалбата;

- обобщено съдържание на отговора на жалбата;

- кратко описание на последиците от жалбата (в т.ч. наличие на промяна на практика на Дружeството, предприети мерки и др.);

- информация за архивирането на досието по жалбата.

9. Дружеството не регистрира и не разглежда анонимни сигнали и жалби.

10. Служителят, който приеме жалбата, е длъжен да уведоми управителя за постъпилата жалба.

11. Управителят разглежда и отговаря на жалбата в едномесечен срок от завеждането й в регистъра на Дружеството. Ползвателят на застрахователни услуги се уведомява на посочения от него пощенски или електронен адрес за резултата от жалбата. В случай, че е необходима допълнителна информация за произнасяне по жалбата от страна на Дружеството, същото уведомява за това жалбоподателя на посочения от него електронен или пощенски адрес.

11.1. При разглеждане на жалбите Дружеството се ръководи от следните принципи – справедливост, срочност, установяване и предотвратяване на конфликти на интереси.

11.2. Управителят следва да получи достъп до цялата необходима информация за разглеждане на жалбата, като всички служители на Дружеството са длъжни да му оказват необходимото съдействие.

12. Жалбите на ползвателите на услуги, материалите, документите, свързани с разглеждането на тези жалби и предоставения отговор, се  обработват и съхраняват съгласно нормативните изисквания за обработка на лични данни и Вътрешните правила на Дружеството за защита на личните данни.

13. Жалбите на ползвателите на услуги, материалите, документите, свързани с разглеждането на тези жалби и предоставения отговор, се съхраняват не по-малко от 5 години от датата на последния отговор към Клиента.

Заключителни разпоредби

14. Тези правила са публично достъпни на www.gl-ins.com и се предоставят при поискване на ползвателя на застрахователни услуги.

15. Жалбоподателят има право да подаде жалба срещу Дружеството пред Комисията за финансов надзор на адрес: гр.София, ул.“Будапеща“ №16 и на уеб сайт: www.fsc.bg, както и пред други държавни органи.

16. Ако спорът не бъде уреден по взаимно съгласие или чрез други средства за извънсъдебно уреждане на спорове, спорът се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

Заявете безплатна консултация

Заявете безплатна консултация

Вашето съобщение беше изпратено успешно!

Офиси

Централен офис - гр.София
бул. "Александър Стамболийски" №55а, ет.1, ап.2
тел. 02 9508072

гр. София
ул.“Поп Богомил” № 1-3
тел. 0894 49 66 63
 

 

 

Global Life - Централен офис

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което е възможно да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки.